Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Důvody realizace projektu

Přeskočit na menu

Důvody realizace projektu

Důvody pro realizaci projektu jsou dva. První z nich je legislativní, jenž nám předepisuje nutnost respektovat - evropské směrnice, národní legislativu (POH ČR, zákon) a zároveň nás vede k naplnění POH Moravskoslezského kraje, což zejména znamená:

  • V maximální míře využívat odpady jako náhradu primárních přírodních zdrojů.
  • Zvýšit podíl materiálového využití komunálního odpadu na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.
  • Snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky na 75% hmotnostních do roku 2010, na 50% hmotnostních do roku 2013 a na 35% hmotnostních do roku 2020 ve srovnání s produkcí biologicky rozložitelných odpadů v roce 1995.

Dalším důvodem jsou důvody praktické. Lze říct, že díky výstavbě Krajského integrovaného centra se kraji, městům i obcím podaří razantně snížit skládkování a získat teplo a elektrickou energii pro zásobování domácností v Moravskoslezském kraji. Výstavbou dojde také k významné úspoře fosilních paliv, sníží se emise skládkových plynů z ukládaných odpadů a kraj i města získají v zařízení záruku ekologičtějšího naložení s odpadem než jeho prostým skládkováním a ubíráním si tak prostoru pro jiné a lepší záměry využití svého území. Jedním z hlavních efektů vybudování centra je náhrada klasického zdroje tepla spalujícího uhlí. Emisní parametry zařízení na využívání odpadů jsou kvalitativně úplně jiné než parametry pro běžnou teplárnu a s jistotou lze říci, že emise do vzduší všech znečišťujících látek jsou mnohonásobně nižší než u stávající klasické teplárny.

Vybudováním zařízení se prakticky zlepší kvalitu ovzduší v lokalitě.


Podmenu


Hlavní menu