Krajské integrované centrum nakládání s odpady

Přeskočit na menu
17. 3. 2009

Nenechejme na skládkách ležet to nejcennější – energii pro teplo a světlo!

V Ostravě dne 17. března 2009 – V Moravskoslezském kraji se připravuje projekt řešící naplnění legislativních závazků na úseku odpadového hospodářství. Projekt zároveň navrhuje energeticky využívat zbylou směs komunálního odpadu. Do tohoto velkého projektu je mimo kraje zapojeno hned pět velkých měst – Ostrava, Karviná, Frýdek – Místek, Opava a Havířov. Tato města spolu s krajem v roce 2005 uzavřela Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě Krajského integrovaného centra nakládání s odpady (KIC). Po letech intenzivní přípravy, zpracování řady studií a dokumentů a vyhodnocování variant je na světě projekt KIC, který má již konkrétnější podobu. V těchto dnech bude v souladu se zákonem o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, tzv. „EIA“ záměr předložen k posouzení odborné i laické veřejnosti včetně správních úřadů.

Předpokládaná kapacita tohoto velmi moderního zařízení, které by mělo být v následujících 6 letech postaveno na území kraje, konkrétně v lokalitě Barbora  poblíž Karviné je zhruba 190 tisíc tun komunálního odpadu za rok s celoroční výrobou elektrické energie a tepla. Zařízení, jehož celkové investiční náklady činí bezmála 5 miliard Kč. , splňuje hodnotu pro koeficient využití energie v návaznosti na Evropským parlamentem schválenou rámcovou směrnici o odpadech (ze dne 17.6.2008), která upřednostňuje energetické využívání odpadu před jeho pouhým odstraněním a při jeho budování budou použity nejlepší dostupné techniky pro eliminaci jeho vlivu na životní prostředí.

To, že Česká republika nesplní v roce 2010 a pravděpodobně ani v roce 2013 směrnici EU o skládkování, která nařizuje členským státům výrazné omezení sládkovaných odpadů od obyvatel, je holý fakt… Ročně vzniká v České republice přibližně 30 mil. tun odpadů, z toho zhruba 4 mil. tun zaujímá komunální odpad. (V porovnání s ostatními hospodářsky vyspělými státy Evropy je to relativně nízká produkce, takže se dá očekávat, že množství komunálních odpadů poroste.) Komunální odpady tedy představují necelých 15 % celkového množství odpadů, které u nás vznikají. Přesto je s nimi vlastně nejvíc starostí. Většina se totiž ukládá na skládkách, pouze zhruba 400 tisíc tun, tedy pouhých 10 %, se energeticky využívá. Česká republika v tomto ohledu velmi zaostává za ostatními státy Evropy. Jinými slovy lze říct, že téměř 3 mil.tun komunálního odpadu skončí ročně na skládkách a přitom toto množství může v energetice nahradit stejné množství hnědého uhlí.

„Evropa již dokázala, že jiné, opravdu účinné cesty, než energetického využívání odpadů, není, a v zásadě každá cesta, i cesta přes tzv. mechanicko-biologickou úpravu, vede nějakou oklikou  k tomuto využití. Nové členské státy EU (jako např. Slovensko, Polsko nebo Maďarsko) bez problémů a ideologických předsudků cestu energetického využití odpadů nastupují,“ vysvětluje Miroslav Novák, předseda komise pro životní prostředí Rady Asociace krajů ČR, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a zároveň předseda dozorčí rady společnosti KIC Odpady, a.s. „Jsem přesvědčen, že problém stále se zvětšujících skládek komunálních odpadů v naší republice je nutné řešit opravdu rychle. Plánovaná výstavba zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu je nejen podle mne, nejideálnějším řešením. Navíc energetickým využitím odpadů získáme teplo a elektrickou energii a zároveň ušetříme až 90 % objemu skládek,“ dodává Miroslav Novák s tím, že energie z odpadů je moderním trendem podporovaným Evropskou unií.

Vyrábět energii z odpadu je výhodné. Většina z nás si už zvykla třídit doma plasty, papír a sklo. Všichni ale víme, že pokaždé zůstane nevábný zbytek, který už se dotřídit ani recyklovat nedá, a skončí v popelnici a posléze na skládce. Ale šlo by z něj vyrobit energii… Podstatou projektu KIC je intenzifikace třídění odpadu v obcích na využitelné a na trhu uplatnitelné komodity a zbylou směs energeticky využít. Zařízení pro energetické využívání odpadu, lidově spalovny, mají však v České republice všeobecně špatnou pověst, bohužel neprávem. „Tyto fámy a mýty však vznikají jen díky neinformovanosti. Proto bychom rádi dostatečnou osvětou těmto fámám předešli,“ říká pan Novák a pokračuje:. „Spálením odpadu zcela jistě vznikají znečišťující i nebezpečné látky. Podobné či stejné látky se však uvolňují i u nás doma, ať již z kamen, z motorů aut, nebo při táboráku. Rozdíl je v tom, že ve spalovně jsou veškeré znečišťující látky neustále, doslova nepřetržitě kontrolovány a jsou zde vybudována vysoce výkonná a spolehlivá zařízení, která tyto látky bezpečně zachytí. Obecně platí, že spalovny jsou nejhlídanějšími provozy. Množství znečišťujících látek v odcházejících spalinách je zcela zanedbatelné a dá se srovnat se spalinami, které odcházejí z výtopny na zemní plyn, která je považována za nejčistší zdroj energie. „Čistá“ energie ze spalovny nahradí teplo dnes vyráběné v klasické teplárně z černého uhlí, pro kterou právní předpisy stanovují mnohem mírnější emisní parametry,“ dodává Miroslav Novák, podle kterého se lidé nemusejí bát ani toho, že jim v kraji nebo dokonce v jejich městě vyroste nehezký komplex... „Místo, kam se svážejí odpady z celého širokého okolí, nemůže vypadat jako operační sál, ale z vlastní zkušenosti mohu říct, že moderní spalovny nemají k takové čistotě daleko.“

Výstavba moderního zařízení pro zpracování komunálního odpadu, které je řízené automaticky, vyrábí energii a teplo a neznečišťuje životní prostředí, samozřejmě představuje určitou investici. Ovšem investici do budoucnosti, do kvalitního životního prostředí. „Těžko však lze pochopit stávající postoj Ministerstva životního prostředí, které podporu výstavbu zařízení z Operačního programu Životní prostředí prozatím naprosto iracionálně blokuje. Tento postoj je v dnešním světě postiženém krizí odbytu druhotných surovin naprosto nerelevantní a neudržitelný. Široká odborná i laická veřejnost chápe, že vždy je ekologičtější energii z odpadu využít pro vytápění třeba bytů a nahradit tímto palivem fosilní palivo z neobnovitelných přírodních zdrojů než bez užitku tento energetický potenciál zahrabat do země, protože jej zkrátka dnes jinak využít neumíme. Energie z odpadů je moderní trend, podporovaný Evropskou unií, v Česku stále sílí hlasy odborné veřejnosti, Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory, Asociace krajů, Ministerstva průmyslu a obchodu a koneckonců i poradního orgánu samotného pana ministra Rady pro odpadové hospodářství ČR, po přehodnocení postoje ministra a připojení se k evropskému trendu. Evropa již dokázala, že jiné efektivní cesty není a spolehnout se třeba jen na třídění, jako to provedli v Německu, vede zase jen ke spalování, ale tentokrát nákladně vytříděných složek komunálního odpadu a třeba i k nelegálnímu zbavování se odpadů na území cizích států. Stejně jako ministr přiznal, že bez energie vyrobené z jádra to s ohledem na mínění veřejnosti v ČR asi nepůjde a nemá smysl využití jádra blokovat, je na čase přiznat, že i podpora energetického využití odpadů je správná volba a nelze páchat další blokací nenapravitelné škody tím, že dnes dostupné a jedinečné evropské prostředky se „rozmělní“ do řady drobných nic neřešících projektů a investičně nákladné akce zůstanou na bedrech obcí, jakožto původců komunálních odpadů. Toto jako komunální politik musím důrazně odmítnout,“ řekl náměstek Novák a dodal: „Nevěřím, že se všichni regionální politici v obcích a krajích spolu s politiky okolních zemí zbláznili a pouze na MŽP si zachovali zdravý rozum.“

Mimo finančních prostředků z Evropské unie se předpokládá využití úvěru např. z Evropské investiční banky a peněz z vlastních zdrojů.

Zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu si na splátky úvěru vydělá prodejem tepla a elektrické energie a příjmem plateb za zpracování odpadů,“ dodává na závěr Miroslav Novák.

<< zpět

Hlavní menu