Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Technologie

Přeskočit na menu

Filosofie odpadového hospodářství

Evropská unie vydává směrnice, které stanovují časové úseky, resp. milníky, např. pro omezení a ukončení devastace zemské kůry skládkováním organických materiálů. V Evropě jsou státy, které svou legislativu upravují tak, že záměrům Evropské unie předbíhají, jsou jimi např. SRN nebo nečlenský stát Švýcarsko. Jsou zde ale státy, které neodpovídají ani standardům SRN, Švýcarska ani standardům Evropské unie.
V minulosti tedy příliš velké problémy s odpady nebyly. Teprve průmyslově-spotřební společnost naučila lidi vyrábět nepřehledný počet druhů a nesmyslné množství odpadů. Zaměříme-li se pouze na komunální odpad, zjistíme, že obyvatelé České republiky vyrobí rok co rok několik milionů tun tohoto „materiálu“.

Třídit odpady

Tak vznikla myšlenka odpady nemíchat a odkládat je roztříděné na jednotlivé složky a tyto pak skutečně znova a opakovaně zpracovávat. To je sama o sobě geniální myšlenka – jenže není bezezbytku převeditelná do praxe. Zkušenosti ukázaly, že vytříděné složky odpadu nelze z ekonomických i technologických důvodů využívat na 100%. "Geniální" myšlenka funguje tedy jen částečně a to velmi částečně – skutečně vytříděné a skutečně látkově využitelné složky mohou být ve výši 15% - 20 %, takže nakonec vždy zbývá zhruba 80 % - 85% původního množství odpadu. Limitní hodnota pro vytříděné složky se může podle švýcarských zkušeností pohybovat kolem 45 %. Tedy pokud je pro vytříděné materiály trvale zajištěný odbyt, což se garantovat nedá. Pro zbylý odpad byl nalezen jednoduchý (a pohodlný) způsob zbavování či odstraňování ukládáním do zemské kůry – tedy na skládky. Ročně se tedy ukládá několik milionů tun odpadu do různých skládek a problém se zdá vyřešen.

Skládkování odpadů – časovaná bomba

Při skládkování organických látek, které tvoří drtivou většinu všech složek odpadu, dochází k nepřehledné řadě velmi těžko popsatelných chemických reakcí. Uvolňují se uhlovodíky (tzv. skládkové plyny) do atmosféry, dochází k uvolňování průsakových vod do zemské kůry a posléze do spodních vod. Tělesa skládek se po uzavření stávají pro životní prostředí rizikovým faktorem na nekonečně dlouhou dobu - často se v odborné veřejnosti používá příměr "časovaná bomba".
Samotný argument, že se musí vždy jednat o zajištěné skládky, neobstojí.

Odpady energeticky využívat

Uložený odpad je ale z hlediska výhřevnosti asi tak kvalitní jako hnědé uhlí. To se zase na jiném konci republiky ze země těží a spaluje, aby bylo zajištěno zásobování společnosti energií. Smysluplnost tohoto počínání není zcela zřejmá. Odpady je možné spalovat obdobně jako hnědé uhlí, tedy energeticky využívat a tím přispívat k zásobování společnosti energií při současné úspoře fosilních paliv.
Vyvinuté technologie k energetickému využívání odpadů umožňují kvalitativně řádově lepší omezování emisí z energetického procesu než je tomu u technologií k výrobě energie z fosilních zdrojů energie.
Z hodnocení výše uvedených skutečností vyplývá, že odpadové hospodářství je pro společnost neméně významné jako např. zásobování obyvatelstva vodou, energií či potravinami.

Lze tedy konstatovat:

odpadové hospodářství = zásobování

Energetické využívání odpadů je významná složka strategie odpadového hospodářství. Přispívá výraznou měrou k ochraně životního prostředí a je její neodmyslitelnou integrální součástí.

^ nahoru


Podmenu


Hlavní menu