Krajské integrované centrum nakládání s odpady

Přeskočit na menu
21. 4. 2009

Informace k posuzování vlivů záměrů výstavby KIC

Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 17. 3. 2009 oznámení k záměru "KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" zpracované podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Od tohoto dne byl zahájen celý proces, jehož první fází je zjišťovací řízení, jež má za cíl co nejotevřeněji seznámit veřejnost s projednávaným záměrem a říci, zda existují důvody pro posouzení záměru v celém rozsahu. Záměr byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu dne 18. 3. 2009 a od tohoto dne měla možnost do minulého týdne jak široká veřejnost, tak orgány státní správy seznámit se a poslat své připomínky k uvedenému záměru.

K dnešnímu dni krajský úřad obdržel čtyři vyjádření orgánů dotčených samosprávných celků a dotčených správních úřadů, dále pak tři vyjádření ze strany veřejnosti ( občanské sdružení Frygato, Arnika, Duha ). Obsahem vyjádření byly připomínky zejména k vlivu stavby na veřejné zdraví a ovzduší v dané lokalitě a k vlastní technologii. 

Krajský úřad po prostudování všech připomínek zaslaných k výše uvedenému záměru vydá neprodleně závěr zjišťovacího řízení, kde budou všechny zaslané připomínky náležitě vypořádány. Z formy připomínek zaslaných k záměru je již teď zřejmé, že záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), tak aby bylo zcela transparentně prokázáno, že stavba má či nemá negativní vliv na životní prostředí.  

Veřejnost po vydání závěru zjišťovacího řízení k předmětnému záměru se může opětovně vyjádřit a zaslat své připomínky příslušnému úřadu. To znamená, že se může vyjadřovat jak ve fázi dokumentace, tak k posudku, který bude zpracován nezávislou osobou, tak na veřejném projednání. Všechny termíny a dokumenty k procesu budou zveřejněny jak na úředních deskách  dotčených  samosprávných  celků, tak na internetových stránkách portálu informačního systému  EIA. Po všech těchto krocích bude vydáno stanovisko EIA. Celý proces bude dle předpokladů trvat ještě přibližně tři čtvrtiny roku.

Stanovisko EIA není konečným rozhodnutím, zda se bude stavět či nikoliv, je ale odborným podkladem pro vydání rozhodnutí dalších správních úřadů (územní řízení, stavební řízení). Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení v žádném správním ani jiném řízení.

<< zpět

Hlavní menu