Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Laurent Barrieux: Odpad nelze jenom skladovat

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Laurent Barrieux: Odpad nelze jenom skladovat

únor 2012

Generálního ředitele společnosti Dalkia, jednoho z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepla a elektřiny v zemi, překvapil negativní postoj Čechů k energetickému využívání odpadu. „Spalování odpadu je šetrným řešením a využívání komunálního odpadu pro výrobu energie je navíc evropským trendem,“ tvrdí Laurent Barrieux.

Jak hodnotíte úroveň energetických služeb v České republice? Jak si stojí Česká republika v mezinárodním srovnání? Je co zlepšovat?

Úroveň energetických služeb v České republice je v porovnání s Francií, kde jsem působil předtím, na srovnatelné úrovni. Výroba a dodávky tepla a elektřiny jsou hlavní činností skupiny Dalkia v České republice. Vedle toho zajišťujeme i výrobu a dodávky chladu, stlačeného vzduchu nebo služby spočívající v komplexním zajištění energetických potřeb dle požadavků zákazníků. Vytvořili jsme česko-francouzský tým lidí, kde všichni mají společný cíl: podílet se na růstu naší společnosti, což přináší mnoho inovativních a kreativních nápadů. To je podle mě úžasná alchymie. Úroveň technických profesí v České republice je na vysoké úrovni. Naši pracovníci jsou opravdovými profesionály. Vysíláme je do zahraničí na audity týkající se turbín či kotlů a výhodou této spolupráce je mezinárodní know-how, jenž skupina Dalkia poskytuje. Skvělým příkladem zmíněné kooperace je zavedení metody chlazení tzv. absorpcí v Avion Shopping Parku nebo první nově vznikající síť chladu, která se buduje na Nové Karolině.

Jedním z často zmiňovaných problémů českého teplárenství je ekonomická diskriminace v soutěži s lokálním vytápěním. Jsou i v zahraničí lokální zdroje ve výhodě?

Ve většině zemí Evropské unie není dálkové vytápění rozvinuto na takové úrovni jako v zemích střední a východní Evropy. Výjimku tvoří severské země, zejména Dánsko a Finsko, kde je úroveň teplárenství velmi dobrá. V řadě zemí legislativa chrání sítě dálkového vytápění tím, že odpojení není možné, respektive pouze po splnění velmi komplikovaných podmínek. Česká republika bohužel nevyužila žádnou z výjimek umožněných legislativou Evropské unie pro zvýhodnění teplárenství. Naopak např. u ekologické daně zvolila největší stanovené sazby. Rovněž poplatky za vypouštění emisí jsou na podstatně vyšší úrovni než v některých jiných státech EU a to platí i pro požadované limity emisí.

Od roku 2006 jste country managerem Dalkie v České republice. Jaké jste měl představy o vedení firmy a práci s lidmi v České republice? Co Vás osobně nejvíce překvapilo?

Když jsem v zimě roku 2006 přijel, bylo tady velmi chladné počasí. Představoval jsem si, že to bude těžší, než to opravdu bylo. Má představa o vaší zemi byla odlišnější, myslel jsem, že se více podobáte východním zemím. Nejvíce mě překvapila nevůle cokoliv měnit, ale jakmile byla změna vysvětlena a řešení nalezeno, Češi mají opravdovou schopnost rychle reagovat a podávat výsledky v dohodnutém termínu. Ve Francii je přístup naprosto opačný. Francouzsko-český management se v tomto výborně doplňuje. Máme dost podobnou kulturu a naše průmyslová vize nás spojuje v dosahování výsledků.

Jaké zdroje využíváte k výrobě tepla a elektrické energie? Je procentní zastoupení jednotlivých zdrojů srovnatelné například s Francií?

Dalkia vyrábí elektrickou energii převážně v kogeneraci, to znamená, že vyrábí elektřinu souběžně s teplem, což je šetrnější vůči životnímu prostředí. To umožňuje zvýšit účinnost zařízení a ušetřit až 40 % paliva. Pro výrobu energií využíváme z 86 % uhlí, z 10 % zemní či koksárenský plyn a téměř 4 % spotřebovaného paliva představují různé druhy biomasy. Pro srovnání: Dalkia ve světě využívá uhlí z 24 %, z 56 % plynná paliva a z 9 % obnovitelné zdroje, kde více než polovinu představují různé druhy biomasy. Příkladem naší „zelené“ strategie je biokotel v Teplárně Krnov, který spaluje výhradně biomasu. Tento biokotel je schopen pokrýt tepelnou spotřebu pětiny města Krnova a zároveň slouží k výrobě elektřiny. Vedle dřevní štěpky, kůry a pilin, které vznikají zpracováváním dřevní hmoty během těžby dřeva, dokáže zařízení spalovat také různé druhy šrotu, energetický šťovík Uteuša a další. Vedle krnovské teplárny biomasu spalují i další zdroje skupiny Dalkia v ČR, např. v Olomouci, Karviné, Frýdku-Místku, Kolíně nebo v Novém Jičíně.

V České republice lidé vnímají zařízení pro energetické využívání odpadů (spalovny) poměrně negativně? Je tento negativní postoj patrný i v zahraničí?

Negativní postoj v České republice mě překvapuje, jelikož není možné odpad pouze skladovat. Spalování odpadu je šetrné řešení této problematiky a využívání komunálního odpadu pro výrobu energie je nejen evropský trend, ale i požadavek legislativy Evropské unie. Integrovaných center na nakládání s odpady v Evropě existuje přes 340. Jen ve Francii je jich více než 150 a mají velmi přísné předpisy omezující plynné emise, které chrání životní prostředí a zdraví obyvatel. Většinový vlastník Dalkie – skupina Veolia Environnement – má v tomto oboru velké zkušenosti. Dalkia ve spolupráci se sesterskou společností Veolia Environmentální servis například provozuje velkou spalovnu odpadů ve známém turistickém městě Nice. V České republice spolupracujeme s Krajským integrovaným centrem (KIC) neboli spalovnou, která bude využívat energetický potenciál vytříděného komunálního odpadu a dodávat teplo naší Teplárně Karviná a kogeneračně vyrábět elektřinu.

Jak se staví společnost DALKIA k otázce ekologie? Jaká opatření jste v posledních letech přijali ke snížení zátěže životního prostředí?

Průběžně modernizujeme svá zařízení, aby byla co nejekologičtější a my tak přispěli ke zlepšování stavu ovzduší. V roce 2010 se nám podařilo v rekordně krátkém čase 21 měsíců odsíření a denitrifikace v Elektrárně Třebovice, díky němuž jsou emise dusíku a síry o 15 % nižší, než bylo pro tento zdroj stanoveno v příslušné legislativě. Dalším takovýmto projektem je např. odběr veškerého koksárenského plynu z produkce Koksovny Svoboda od března loňského roku. Díky investici přesahující 100 milionů korun jsme přešli na jiný způsob provozu kotlů Teplárny Přívoz a tepelných sítí a vyrábíme tak páru, kterou prostřednictvím sítě dálkového tepla vytápíme řadu lokalit v Ostravě. Tento projekt zvýšil množství spalovaného koksárenského plynu v Teplárně Přívoz o 70 % a umožnil nám zredukovat množství spalovaného černého uhlí o cca 800 vagónů ročně, což vede k významné redukci emisí CO2, plynných emisí i tuhých znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a rovněž snižuje manipulaci s uhlím na skládce.

Zdroj: Moravské hospodářství

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu