Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Legislativa

Přeskočit na menu

Legislativa

Rámcová směrnice o odpadech - „Don´t waste waste !“

Nová rámcová směrnice o odpadech je v mnohém konkrétnější než původní z roku 1975. Je potřeba ji chápat jako ucelený dokument, číst ji celou a využít její racionalitu. Např. že odpady mají být odděleně sbírány, jestliže je to technicky, environmentálně a ekonomicky průchozí a vhodné. Nebo že odpady mají být využity v nejbližším možném zařízení s odpovídající technologií bez ohledu na národní hranice státu. Vzájemná propojenost technické proveditelnosti, environmentálního přístupu a ekonomického hlediska se musí promítat do všech činností v odpadovém hospodářství. Přitom je třeba vždy mít na paměti, že odpad je zdroj a proto „neplýtvat s odpadem“ - anglicky „Don´t waste waste !“

Některé zajímavé body, které nová rámcová směrnice přináší.

Hierarchie nakládání s odpady

Zavádí se nová pětistupňová hierarchie pro nakládání s odpady, přičemž státy jsou povinny zajistit, aby všechny odpady prošly stupněm využití, tj. materiálovým nebo energetickým. Teprve jestliže odpady není možno využít jedním z těchto způsobů, je třeba je bezpečným způsobem odstranit.

  • předcházení vzniku odpad
  • opětovné použití
  • materiálové využití
  • jiné využití (např. energetické)
  • odstranění

Prevence vzniku odpadů

Do konce roku 2011 si Evropská komise dává za úkol formulovat politiku pro „eco-design“ a to jak z pohledu produkce odpadů tak obsahu nebezpečných látek v odpadech. Důraz bude kladen na technologie zajišťující trvanlivost výrobku, možnost jeho znovupoužití a na recyklovatelné výrobky. Do konce roku 2014 budou stanoveny cíle pro prevenci odpadů k roku 2020. Do konce roku 2011 formulovat akční plán zaměřený na změnu spotřebních vzorců.

Recyklace

Cílem nové směrnice je přispět k vytvoření „recyklační společnosti“ v Evropě. Poprvé jsou v rámcové směrnici stanoveny konkrétní recyklační cíle:
Do roku 2020 recyklovat 50% odpadů z domácností a jim podobných a 70 % stavebních a demoličních odpadů.
Do roku 2015 každý stát musí zavést separaci minimálně skla, papíru, kovů a plastů.

Princip soběstačnosti

Členské státy jsou povinny zřídit integrovanou a odpovídající síť zařízení na odstraňování odpadů a zařízení na využívání směsného komunálního odpadu z domácností. Tam, kde je to nutné nebo rozumné, je taková síť vytvořena ve spolupráci s jinými členskými státy. Členský stát může zakázat dovoz odpadů do spaloven.
Evropská unie jako celek musí být soběstačná sítí svých zařízení, přičemž jednotlivé státy mohou dosáhnout daných cílů samostatně s ohledem na jejich geografické podmínky. Odpady musí být odstraňovány nebo využívány v jednom z nejbližších zařízení, pomocí nejvhodnější metody a technologie.
Princip soběstačnosti neznamená, že každý členský stát musí mít kompletní síť zařízení k využívání a odstraňování směsných komunálních odpadů.

Zákaz míchání nebezpečných odpadů

Směrnice dále řeší např. zákaz míchání nebezpečných odpadů, odpadní oleje, biologicko-rozložitelný odpad a nutnost stanovení kvalitativních požadavků pro účely výroby kompostu, problematiku povolovacího řízení v odpadovém hospodářství, plány odpadového hospodářství, programy předcházení vzniku odpadů.

Reporting

Samostatnou věcí je stanovení podmínek pro reporting o plnění plánu odpadového hospodářství členského státu a programu prevence vzniku odpadů. Tyto zprávy budou mít formu dotazníku a první z nich bude zaměřena na implementaci nové směrnice v členském státu. Budou posuzovány programy prevence, plnění cílů a indikátorů, odpovědnost výrobce pro vybrané durhy výrobků, cíle a opatření pro recyklaci, materiálové a energetické využívání odpadů. aj.
Evropský parlament přijal novelu tzv. Rámcové směrnice o odpadech ve druhém čtení dne17.června 2008. Tvorba a projednávání této stěžejní normy byla velmi sledovanou událostí. Stala se nakonec předmětem boje mezi odpůrci spaloven a navrhovatelem směrnice- Evropskou komisí, v němž se odpůrci spaloven neprosadili.
Novelizovaná rámcová směrnice o odpadech, rovněž uznávající spalovny odpadů s vyžadovanou efektivitou využití energie jako zařízení k využívání odpadů, byla odsouhlasena výraznou většinou.
Česká republika v tomto procesu vystupovala poněkud zvláštně, avšak nikoliv překvapivě.
Zatímco Ministerstvo životního prostředí stálo na své odmítavé pozici ke spalovnám a k energetickému využívání odpadů, čeští europoslanci sdíleli většinový racionální postoj, že odpad je zdroj energie a je nutno jej využít. To, že také díky České republice a Irsku mohou členské státy zakázat dovoz odpadů do spaloven z jiných členských států, není to podstatné.
Novelizovaná rámcová směrnice o odpadech je jasnou zprávou. Omezovat ji na spalovny odpadů by znamenalo vytržení problému ze souvislostí.
Podstatu vyjádřil Stavros Dimas, eurokomisař pro životní prostředí, který řekl, že směrnice znamená změnu vnímání odpadu z nechtěného „břemene - v cenný zdroj".

Rámcová směrnice EU o odpadech/hierarchie

V polovině roku 2008 (přesněji 17. června) přijal Evropský parlament novou směrnici o odpadech, její číslo je 75/442/ES. Členské státy jsou povinny implementovat obsah této směrnice do své národní legislativy do 24 měsíců od data jejího vydání – znamená to, že do roku 2010 musíme připravit zcela nový zákon o odpadech, který bude odpovídat požadavkům této směrnice.

Hierarchie nakládání s odpady

V této nové evropské směrnici jsou zahrnuty základní principy nakládání s odpady v EU - recyklace odpadů, snaha o co nejmenší produkci odpadů nebo princip, že každý stát se má o své odpady postarat sám.
Směrnice také zavádí novou hierarchii nakládání s odpady. Všechny státy Evropské unie jsou podle ní povinny se postarat, aby byly odpady nějak využity – měly by se tedy buď recyklovat na jiné výrobky, nebo by se z nich měla vyrobit energie.
Teprve pokud odpady není možné nějak využít, mohou se bezpečným způsobem odstranit.
První část u nás plníme: z komunálních odpadů se třídí všechny využitelné složky (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) a recyklují se na jiné výrobky.
Zbytek po vytřídění však jde na skládky, což je to zmiňované "odstranění". Podle evropské směrnice, která bude do dvou let platit i pro nás, by se však tyto odpady měly ještě energeticky využít, a teprve zbytek (struska) může být uložen na skládku, protože už jinak využít nejde.

Směrnice o skládkách odpadů 31/99/ES

Množství odpadu na skládkách se musí minimalizovat - EU stanovuje termíny týkající se redukování množství odpadu určeného ke skládkování. Pro Českou republiku (a ostatní nové členské státy) to znamená:

  • Do roku 2010 musí prokázat, že skládkuje o 25% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995.
  • Do roku 2013 musí prokázat, že skládkuje o 50% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995.
  • Do roku 2020 musí prokázat, že skládkuje o 65% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995.

Česká republika tyto závazky zdaleka nesplní, za což nám hrozí sankce!

Vyspělé státy Evropy odpad neskládkují, ale využívají je jako zdroj surovin a energie. V řadě států jako Rakousko, Německo, Švýcarsko, Nizozemsko, Dánsko, Francie a další, je skládkování odpadů zakázáno zákonem. Všechny státy, které omezily, či zcela ukončili skládkování, dosáhly toho vedle třídění, díky rozvoji a navýšení kapacit pro energetické využívání odpadů.

^ nahoru


Podmenu


Hlavní menu