Efektivní nástroje plnění cílů odpadového hospodářství v ČR v perspektivě roku 2020

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Efektivní nástroje plnění cílů odpadového hospodářství v ČR v perspektivě roku 2020

září 2009

V letošním roce se již konaly dva tak zvané „Kulaté stoly“, kde se diskutovalo o odpadovém hospodářství České republiky. Charakteristické pro oba kulaté stoly bylo, že se uskutečnily jako reakce na závažné události. V prvém případě to bylo zásadní snížení odbytu druhotných surovin na pozadí celosvětové hospodářské krize, v druhém řešení otázky, jak dále s odpadovým hospodářstvím do roku 2020 v reakci na návrh nového zákona o odpadech. První kulatý stůl se konal na Ministerstvu průmyslu a obchodu, ten druhý na Ministerstvu životního prostředí s honosným názvem „Efektivní nástroje plnění cílů odpadového hospodářství v ČR v perspektivě roku 2020“. O prvém jsme podrobně referovali v březnovém čísle, o tom druhém jsme se zatím jen letmo zmínili v minulém čísle a slíbili, že se k němu ještě vrátíme. Tímto svůj slib plníme.

Zvláště v dnešní době je každé podobné jednání středem výrazného zájmu odborné veřejnosti. Bylo pozváno čtyřicet odborníků, přišlo jich přes šedesát. Příště se bude muset asi podobné zasedání konat v daleko větším sále než v tradiční ministerské zasedací místnosti. To však není podstatné, důležité je, že se takové jednání uskutečnilo a že vedoucí pracovníci MŽP slyšeli konečně kompaktní názory odborné veřejnosti, které zatím úspěšně ignorovali.

Dalo by se říci, že kdo u nás v odpadovém hospodářství něco znamená, byl přítomen. S trochou nadsázky lze říci, že kdyby se ona zasedačka stala předměterm zájmu teroristů, odpadové hospodářství by to u nás ochromilo. Na druhou stranu, kdyby se všichni přítomní zavřeli na měsíc do jednoho prostoru, určitě by konečně vznikla moderní koncepce, přijatelný zákon a rozumný plán odpadového hospodářství. Duševní kapacita tady bezesporu je, jen se nesmí přezírat.

Podle pana ministra chce ministerstvo nový zákon o odpadech rozumně posunout, nebude zatím předložen do vlády, ale chtěli by na něm hodně pracovat a proto chce slyšet všechny připomínky, vnímá to jako prvé setkání a chtěl by nastavit rozumné směřování v odpadovém hospodářství. Vzpomněl jsem si při této příležitosti na rozhovor, který jsem uskutečnil koncem roku 2006 s tehdejším ministrem J. Kalašem. Ten byl ve funkci také na krátkou dobu (pět měsíců) a z této pozice také jeho představa o směřování našeho odpadového hospodářství byla podobně vágní a nekonkrétní.

Ředitelka odboru odpadů potom seznámila přítomné se známými principy odpadového hospodářství u nás, kterými jsou minimalizování ovlivňování životního prostředí odpady, dodržování odpadářské hierarchie ze směrnice, oddělený sběr a opětovné využití odpadů, celoživotní cyklus výrobků a rozšířená odpovědnost výrobců. Za nejdůležitější úkol v současné době považuje aktualizaci Plánu OH republiky, kde by se mělo nastavit energetické využití odpadů, programy prevence a zákaz dovozu odpadu k energetickému využití. Protože však novela příslušného nařízení vlády je dlouhodobý a náročný proces, zvláště z hlediska schvalování. Připravuje se „blesková“ aktualizace Plánu tak, aby se mohla co nejdříve otevřít další výzva Operačního programu Životní prostředí pro oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady.

Pod heslem „blesková“ se nejspíše skrývá úprava jedné zásady, a to té týkající se spalování komunálních odpadů, přičemž se předpokládá, že bude vůle nepodmiňovat takovouto změnu zdlouhavým projednáváním vlivů na životní prostředí. Souvisí s tím však i změna Implementačního dokumentu Operačního programu Životní prostředí, kdy je zatím vyloučena podpora velkých projektů, například na energetické využívání odpadů. Diskuse, ale hlavně konkrétní změny by však měly proběhnout co nejrychleji, aby ještě v předpokládaném plánovacím období operačních programů mohly být dobudovány stávající a připravované integrované systémy nakládání s odpady.

Následovala vystoupení více jak dvaceti odborníků z pléna, kteří až na jednoho (zástupce Hnutí Duha) zopakovali svá kritická stanoviska a názory a konkrétní náměty, které se v různé intenzitě, podrobnostech a naléhavosti prezentovaly v posledních dvou třech letech na různých seminářích, konferencích, v odborném tisku a na již zmíněném kulatém stolu na MPO.

Na kritiku z pléna ministr zareagoval tím, že se v problematice odpadového hospodářství teprve orientuje, že chtěl slyšet názory přímo od odborníků, že je nutno pracovat na nové koncepci a zjednodušení zákona, zatím však nemá jasno, zda pokračovat postupně novelami zákonů nebo rovnou připravit nový zákon, že je nutno se nově podívat na energetické využití odpadů, ale že ho nejvíce trápí ztráty organické hmoty v půdě v návaznosti na nutnost využívání biologicky rozložitelných odpadů a že předpokládá pokračování současného dialogu.

Z pléna potom zazněly další návrhy, které však v různém provedení opakovaly to, co již bylo řečeno. To jest: potřeba zpracování nové koncepce nakládání s odpady a druhotnými surovinami, úpravy Plánu odpadového hospodářství republiky, potřeba malé novely zákona o odpadech navazující na evropskou směrnici a teprve na základě dlouhodobé strategie zpracovat nový, jednoduchý a srozumitelný zákon o odpadech.

Na závěr kulatého stolu jeden z diskutujících pozitivně zhodnotil zorganizování Kulatého stolu a snahu vedoucích pracovníků ministerstva vyslechnout názory odborné veřejnosti, i když s několikaletým zpožděním. Po skončení jednání však se v kuloárech nesl opatrnější hlas, již ne tak optimistický, připomínající dosavadní jednostranný a nekoncepční přístup ministerstva k problémům odpadového hospodářství, který způsobil současný neutěšený stav charakterizovaný jedním z diskutujících, jako destabilizovaný.

Redakce časopisu získala zatím jedinou oficiální reakci či stanovisko na jednání u Kulatého stolu, a to od Hospodářské komory ČR. Ta poměrně pozitivně hodnotí jednání na Ministerstvu životního prostředí, shrnuje všechny diskutované otázky a navrhuje řešení, která byla v různé formě na kulatém stolu, ale i při jiných příležitostech dostatečně jasně a konkrétně formulována. Lze si jenom přát, aby po letech přešlapování, čekání a odmítání přirozených a podložených koncepčních směrů i na ministerstvu zavládl konstruktivní přístup oproštěný od ideologicky-ekologického balastu.

Autor: Tomáš Řezníček
Odpadové fórum 9/2009

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu