Krajské integrované centrum nakládání s odpady - Plusy a mínusy připravované spalovny na Barboře

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Plusy a mínusy připravované spalovny na Barboře

17.03.2009

Ožehavým tématem posledních dnů po návštěvě Martina Bursíka v Ostravě se stal záměr karvinských zastupitelů vybudovat v areálu bývalého dolu Barbora v Karviné na hranici s obcí Horní Suchá Krajské integrované centrum využívaní komunálních odpadů pro Moravskoslezský kraj (dále jen KIC).

Jedná se o zařízení pro energetické využívaní odpadů (EVO) bez kombinace se zařízením na mechanicko-biologickou úpravu odpadů, lidově zvané spalovna. Toto téma zde uvádím záměrně, jelikož se jedná o investici ve výši 5 miliard Kč na území okresu Karviná, která by se bezprostředně týkala nás všech. Na záměr vybudování spalovny v areálu bývalého dolu Barbora lze hledět z více úhlů.

Jedním z pozitiv je dlouhodobé řešení nakládání s odpady, kdy skládkovací kapacity stávajících uložišť komunálního odpadu jsou takřka vyčerpané. Brownfield na Barboře je dle „Studie proveditelnosti Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů na území Moravskoslezského kraje“ nejlepší lokalitou, kde je možné využít inženýrských sítí pro dodávání tepelné i elektrické energie do lokálních sítí. Taktéž v této chvíli existuje souhlas zastupitelstva Karviné s výstavbou spalovny.

Varianty V2 Teplárna Mariánské Hory ani V3 OZO Ostrava Kunčice nesplňují kritéria v posouzení vhodnosti sledovaných lokalit. V případě lokality V2 Mariánské Hory je s ohledem na plochu pozemku, který je v této lokalitě k dispozici a potřeby záměru vhodný jen pro variantu spalovny bez možností rozšíření o mechanicko-biologickou úpravu, stejně tak další varianty jako je průmyslový podnik s celoročním odběrem energií, případně recyklační závod na zpracování papíru.

Varianta V3 OZO Ostrava Kunčice je rovněž z důvodu nedostatku místa vhodná pouze pro stavbu spalovny bez dalšího rozšíření o výše jmenované varianty. Nejvhodnější z hlediska sledovaných kritérií je lokalita Barbora, Karviná Doly a to v rozsahu všech diskutovaných subvariant.

Dalším z pozitiv tohoto záměru je zisk tepla a elektrické energie z komunálního odpadu a to zhruba 1 136 000 GJ tepla za rok a 23 000 MWh elektrické energie za rok. Spalováním komunálního odpadu bychom snížili skládkování o 180 000 tun odpadu za rok, čímž bychom prodloužili životnost stávajícím skládkám komunálního odpadu. Kapacita KIC je projektována na 192 000 tun komunálního odpadu ročně.

Na základě vyhodnocení zkušeností z provozů evropských zařízení byla zvolena standardní mnohonásobně ověřená technologie energetického využívání odpadu založená na roštovém ohništi s následovným látkovým využíváním procesních zbytkových látek. V samotném ohništi by docházelo ke spalování při teplotě 950 až 1100 st. Celsia, při niž nastane proces termicko-oxidačního rozkladu odpadu.

V tuto chvíli máme v ČR 3 spalovny a to v Praze, Brně a Liberci. V zahraničí, v Rakousku, v centru města Vídeň fungují 4 spalovny.

Na projektu se podílí města Ostrava, Opava, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek. Signatáři memoranda se zavazují dodat do spalovny odpad, jenž se bude svážet do spalovny pomocí nákladních vozidel po pozemních komunikacích.

Celkově se v MS kraji vyrobí ročně cca 460 000 tun komunálních odpadů z toho se v současnosti ukládá na skládky 85%. KIC by zpracovalo 192 000 tun a při tom vyrobilo v podobě odpadu ročně: 57 600 tun strusky, vypustilo do ovzduší: 2,4 tuny tuhých znečišťujících látek, 12 tun oxidu siřičitého (SO2), 222 tun oxidu dusíku (NOx), 60 tun oxidu uhelnatého (CO), 0,6 tun emisí uhlovodíků (CxHy) 2,4 tuny anorganických sloučenin chloru vyjádřených jako chlorovodík (HCl), 1,2 tuny anorganických sloučenin fluoru, vyjádřených jako fluorovodík (HF).

Zdroj: Materiál pro zasedání dozorčí rady akciové společnosti KIC Odpady, konané dne 3.2.2009

V případě že by nedošlo k odstavení části teplárny Karviná nebo ČSA, představovala by spalovna další zdroj znečištění ovzduší v našem regionu, který je mimochodem nejznečištěnější v celé ČR a jeden z nejznečištěnějších v celé Evropě. 2 teplárny (Karviná a ČSA), 2 elektrárny (Dětmarovice a Třebovice), Mittal Steel, Třinecké železárny, to jsou významné zdroje znečištění ovzduší, ovzduší, které dennodenně dýcháme jak my, tak naše děti.

Položme si otázku: není těch karcinogenních látek v našem ovzduší již dost? Musíme zrovna v okrese Karviná stavět našim dětem na nejbližších 50 let spalovnu? Nemáme tu snad nejvyšší výskyt rakovinového onemocnění v ČR?

Stačil jeden článek v Havířovském deníku a zvedla se obrovská vlna nevole vůči záměru karvinských zastupitelů. Občané pod článkem na internetu ve více než 90% zásadně nesouhlasili s dalším zdrojem znečištění ovzduší, jak spalovnou tak nákladními auty, které budou svážet komunální odpad z Ostravy a dalších měst MS kraje do Karviné. Občané odmítají toto řešení s ohledem na kvalitu ovzduší. Není jim lhostejné, co dýchají a obviňují jak krajské, tak karvinské zastupitele ze zrady na voličích, neboť i my máme v bodě č. 5 krajského volebního programu tuto větu: Volbou kandidátů KSČM máte jistotu, že budeme prosazovat trvale udržitelný rozvoj oblasti životního prostředí, že svoje úsilí zaměříme na opatření ke snížení prašnosti, oxidu síry, dusíku a uhlíku.

Vyzývám Vás Vážené čtenáře, sdělte mi prosím svůj názor na toto téma, zda jste PRO nebo PROTI stavbě spalovny komunálních odpadů na Barboře v Karviné. Názor voličů a volební program strany je alfou a omegou pro Vaše zastupitele. Předem velice děkuji za každý ohlas, názor, námět, který prosím zašlete na e-mailovou adresu: henryk@malysz.cz Předem mnohokrát děkuji. Chci hájit Vaše zájmy.

Události v regionech na ČT24 přinesly v úterý 17. března 2009 aktuální informace o záměru stavby spalovny.

Zdroj: http://www.kscm.estranky.cz/clanky/informace-z-obce/plusy-a-minusy-pripravovane-spalovny-na-barbore

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu