Moravskoslezský kraj představil polské straně společný projekt kraje a 5 statutárních měst na vybudování krajského integrovaného centra pro zpracování komunálních odpadů

Přeskočit na menu

Napsali o nás

Moravskoslezský kraj představil polské straně společný projekt kraje a 5 statutárních měst na vybudování krajského integrovaného centra pro zpracování komunálních odpadů

16. 6. 2009

Zástupci Moravskoslezského kraje spolu s dalšími představiteli měst a zástupci společnosti KIC Odpady, a. s. dnes na konzulátu Polské republiky v Ostravě představili zájemcům z Polska projekt Krajského integrovaného centra pro zpracování komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. Setkání proběhlo z  iniciativy generálního konzula Polské republiky v Ostravě pana Jerzyho Kronhodla jako reakce na výzvu starosty hraniční obce Zebrzydowice k zastavení další přípravy projektu z důvodu možného poškození životního prostředí příhraničních polských obcí.

„Jak v Polsku tak v ČR se potýkáme s předsudky, zásadně neodpovídajícími úrovní dnešních technologií, že spalovny komunálních odpadů produkují jakési nespecifikované co do množství i složení, avšak o to nebezpečnější emise. Toto rozhodně není pravda, naopak spalovna je nejúčinnějším filtrem, který zamezí přenosu škodlivých látek, v odpadech obsažených, do životního prostředí. Projekt plánovaného zařízení v Karviné, v němž se má využívat komunální odpad za účelem zisku tepla a elektrické energie, je ryze ekologický projekt. Na tom trvám a vysvětlím proč“, řekl 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák a dodal:

„Jedním z hlavních efektů vybudování zařízení bude částečná náhrada klasického teplárenského zdroje, který spaluje černé uhlí a zásobuje teplem okolní města Karvinou a Havířov. Emisní parametry, dle platných norem Evropské unie, pro zařízení na energetické využívání odpadů jsou mnohonásobně přísnější než u klasických tepláren. S ohledem na provedené analýzy lze konstatovat, že dojde ke snížení celkového množství znečišťujících látek v lokalitě tím, že se omezí část výkonu teplárny a tento výkon bude nahrazen novým nízkoemisním zdrojem. Tento zdroj produkuje emise zhruba na úrovni emisí plynové kotelny, přičemž tento typ zdrojů je obecně považován za nejšetrnější k životnímu prostředí.

Samotná spalovna komunálních odpadů bude postavena na nejlépe dostupných technologiích (BAT) a přispěje ke snížení emisí oxidu siřičitého, tuhých znečišťujících látek a organických látek a navíc uspoří fosilní paliva. Často bezdůvodně užívané strašení emisemi karcinogenních dioxinů rovněž není seriózní, protože tato zařízení v několikastupňovém systému čištění spalin tyto látky účinně odloučí. V opačném případě by 3 obdobná zařízení nemohla stát v centru Vídně, nemohlo by být v provozu 30 spaloven ve Švýcarsku, úzkostlivě střežícím si své životní prostředí a více než 400 spaloven v rámci Evropy. Nutno seriózně říct, že ostatní spalovací zdroje na fosilní paliva například emise dioxinů nejenže neodlučují, ale ani neměří, protože to platná evropská legislativa nevyžaduje.

Bez ohledu na výše uvedené byla v rámci dokumentace posuzující vliv záměru na životní prostředí zpracována rozptylová studie, která vyhodnocuje případný přeshraniční vliv zařízení jako bezvýznamný. Informace o projektu jsou veřejně přístupné, klademe důraz na transparentnost a informovanost veřejnosti (viz. www.kic-odpady.cz).

Na základě vyhodnocení odborných podkladů, obyvatelé příhraničních polských obcí nebudou spalovnou nijak negativně ovlivněni, právě naopak by měli pocítit snížení emisní zátěže ze zdrojů na fosilní paliva, které budou do určité míry spalovnou komunálního odpadu nahrazeny“.

Zpracovala: Šárka Vlčková, tisková mluvčí, Odbor kancelář hejtmana kraje

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu