Krajské integrované centrum nakládání s odpady - V Brně umí vyrábět energii z odpadu

Přeskočit na menu

Napsali o nás

V Brně umí vyrábět energii z odpadu

únor 2012

Město Brno je jedním ze tří měst v České republice, které umí užitečně zacházet se směsnými komunálními odpady. Je to díky využití nyní zmodernizované technologie spalovny komunálních odpadů, která se nachází na Jedovnické ulici v Brně Líšni.

Občané mohli v předchozích třech a půl letech zaznamenat změny, které se děly s brněnskou spalovnou. Probíhala zde rozsálá rekonstrukce a modernizace, jejímž výsledkem je moderní zařízení na energetické využívání odpadu, které splňuje přísné emisní limity.

Spalovna není pouhým zařízením na spalování odpadu, je zařízením, ve kterém se uvolněná tepelná energie odpadu dále využívá. Její správné označení je tedy zařízení na energetické využívání odpadu.

Odpad zde po zapálení hoří sám bez dalšího paliva a spalovací proces je v zařízení regulován pouze přívodem vzduchu. Uvolněné teplo se využívá k výrobě páry, která je dodávána do brněnského centrálního zásobování teplem. Součástí modernizace spalovny byla instalace výkonné parní turbíny, která vyrábí elektrickou energii dále dodávanou do rozvodné elektrické sítě.

Energie z odpadu šetří neobnovitelné zdroje surovin. Jen za minulý rok díky energetickému využití odpadu v brněnském zařízení mohlo zůstat v podzemních zásobách 45 tisíc tun černého koksovatelného uhlí. Takové množství uhlí by bylo možné naložit na 1830 vagónů, což by byl nákladní vlak dlouhý 23 km.

Spalovna se stala důležitým energetickým zdrojem Brna. Za minulý rok spalovna energeticky využila ve svém zařízení přes 235 tisíc tun odpadu, ze kterého vyrobila a dodala 720 tisíc GJ tepelné energie do centrální tepelné sítě a do elektrické soustavy dodala 53 500 MWh elektrické energie. To představuje zhruba roční spotřebu 14 tisíc domácností. Můžeme říci, že pokud bydlíme v Brně a náš dům je napojen na dálkové vytápění, tak nás částečně hřeje i teplo z odpadu a trochou odpadu si i svítíme.

Energetické využívání odpadu snižuje množství odpadu uloženého na skládky. Je důležitým nástrojem, který pomáhá plnit cíle Plánu odpadového hospodářství České republiky, zejména kritérium snižování skládkování odpadu. Výstupním produktem po spálení odpadu je škvára, která obsahuje další neobnovitelné suroviny. Moderní škvárové hospodářství umožňuje vytřídit ze škváry ještě železné i neželezné kovy. Za uplynulý rok, i když byl z půli rokem zkušebním, se podařilo ze škváry vytřídit téměř 3900 tun železa a 300 tun neželezných kovů. Tyto kovy v jiných městech končí nevyužity na skládkách spolu s ostatním odpadem. Kromě samotné spalovny byla součástí investice také výstavba dotřiďovací linky předtříděného komunálního odpadu. V první fázi jde o dotřiďování dnes již tradičních recyklovatelných odpadů, tedy PET lahví a papíru s cílem dosažení vysokých jakostních parametrů druhotných surovin určených pro recyklaci.

V současné době končí na pásu dotřiďovací linky obsah všech žlutých a drátěných kontejnerů, které slouží k oddělenému sběru PET lahví, nápojových kartonů a hliníkových plechovek od nápojů, a dále sem ve speciálních vozidlech na sběr separovaného odpadu míří i tříděný papír z modrých kontejnerů. Zde se uvedené suroviny zbavují nežádoucích odpadů. Pod rukama pracovníků dotřiďovací linky za loňský rok prošlo 4 700 tun tříděného odpadu.

Rekonstrukce a modernizace spalovny je nazývána souhrnně projekt Odpadové hospodářství Brno (OHB). Jeho realizace představovala investici ve výši 94,2 milionu eur, která byla financována z evropského programu ISPA, z rozpočtu města Brna, Státního fondu životního prostředí a z vlastních zdrojů společnosti SAKO Brno, a. s.

Zdroj: Moravské hospodářství

<< zpět

Podmenu


Hlavní menu